Turquoise Lake Leadville

Eyefathom.com Photos - Turquoise Lake Leadville

Item: 299_0013

Purchase this image online!

Keywords: Colorado, mountains, lake, view, pine tree,turquoise lake,leadville, continental divide, snow,snowcap,rockies